વિદ્યાર્થી દિનચર્યા 

૦૫-૩૦                                 ઉત્થાન 

૦૫-૩૦થી ૦૬-૦૦                   પ્રાત: કાર્યો 

૦૬-૦૦થી ૦૬-૩૦                    ગૃહકાર્યો/સ્વાધ્યાય 

૦૬-૩૦થી ૦૭-૦૦                   સ્વાધ્યાય 

૦૭-૦૦થી ૦૭-૧૦                   વર્ગ પૂર્વ તૈયારી 

૦૭-૧૦થી ૧૦-૨૦                    શૈક્ષણિક વર્ગો 

૧૦-૨૦થી ૧૧-૨૦                     સ્નાનાદિ/ગૃહકાર્યો/સ્વાધ્યાય

૧૧-૨૦થી ૧૧-૩૦                     ભોજન પૂર્વ તૈયારી 

૧૧-૩૦થી ૧૨-૦૦                    બપોરનું ભોજન 

૧૨-૦૦થી ૧૩-૪૦                    સ્વાધ્યાય/આરામ

૧૩-૪૦થી ૧૩-૫૦                   વર્ગ પૂર્વ તૈયારી

૧૩-૫૦થી ૧૭-૦૦                   શૈક્ષણિક વર્ગો

૧૭-૦૦થી ૧૮-૦૦                    રમત-ગમત 

૧૮-૦૦થી ૧૮-૧૦                    ભોજન પૂર્વ તૈયારી

૧૮-૧૦થી ૧૮-૪૦                    સાંજનું ભોજન 

૧૮-૪૦થી ૧૮-૫૫                  વાયુ સેવન(સ્વૈરવિહાર) 

૧૮-૫૫થી ૧૯-૦૦                  સાયં પ્રાર્થાના પૂર્વ તૈયારી 

૧૯-૦૦થી ૧૯-૨૦                  સાયં પ્રાર્થના 

૧૯-૨૦થી ૧૯-૪૦                  છાત્રાલય હાજરી 

૧૯-૪૦થી ૨૦-૦૦                  સ્વાધ્યાય પૂર્વ તૈયારી 

૨૦-૦૦થી ૨૨-૦૦                   સ્વાધ્યાય 

૨૨-૦૦                                 શયન 

Copyrights © 2019 & All Rights Reserved by Lokbharti org. Visitor : 960449