'દર્શક' ઓપીનિયન વ્યાખ્યાનમાળા-૨૩

ગાંધીજયંતી ઉજવણી કાર્યક્રમ-૨૩ : વ્યાખ્યાન 

રક્ષાબંધન પર્વ ઉજવણી કાર્યક્રમ-૨૩ : વ્યાખ્યાન

Shree Manubhai Pancholi 'Darshak' Lecture Series-23 and Alumni Students' hounor Program-23 

સ્વ. શ્રી મનુભાઈ પંચોળી 'દર્શક' વ્યાખ્યાનમાળા-૨૩નું વ્યાખ્યાન અને પૂર્વવિદ્યાર્થી સન્માન કાર્યક્રમ-૨૩

Shree Nanabhai Bhatt Memorial Lecture Series and Annualday

(સ્વ. શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ વ્યાખ્યાનમાળા અને વાર્ષિકોત્સવ-22) 

(સ્વ. શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ વ્યાખ્યાનમાળા અને વાર્ષિકોત્સવ-૧૯) 

(સ્વ. શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ વ્યાખ્યાનમાળા અને વાર્ષિકોત્સવ-૧૯) 

(સ્વ. શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ વ્યાખ્યાનમાળા અને વાર્ષિકોત્સવ-૧૮) 

Cultural Programs by Students on Annualday Function

(વાર્ષિકોત્સવમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ)

Other Programs at Lokbharti

(લોકભારતીમાં યોજાયેલા અન્ય કાર્યક્રમો)

Darshak Memorial Lecture Series-19

('દર્શક' વ્યાખ્યાનમાળા-૧૯ અને પૂર્વ વિદ્યાર્થી સન્માન કાર્યક્રમ)

Copyrights © 2019 & All Rights Reserved by Lokbharti org. Visitor : 985253