લોકભારતી, સણોસરા

                            સને ૨૦૧૯-૨૦નું કેલેંડર

               . ૦૧-૦૪-૨૦૧૯       નાણાંકીય વર્ષ પ્રારંભ/બેંક્માં રજા

 ૨. ૧૪-૦૪-૨૦૧૯       આંબેડકર જયંતી

 . ૦૭-૦૫-૨૦૧૯       રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જયંતી

 ૪. ૧૮-૦૫-૨૦૧૯       બુદ્ધ જયંતી(પૂર્ણિમા)

 ૫. ૨૮-૦૫-૨૦૧૯       લોકભારતી સ્થાપના દિન

 ૬. ૦૫-૦૬-૨૦૧૯       વિશ્વ પર્યાવરણ દિન

 . ૦૫-૦૬-૨૦૧૯       ઈદ-ઉલ-ફિત્ર(રમજાન ઈદ)

 ૮. ૨૧-૦૬-૨૦૧૯       આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ/ વર્ષનો લાંબામાં લાંબો દિવસ

 ૯. ૨૫-૦૬-૨૦૧૯       શ્રી મૂ.મો.ભટ્ટ જન્મદિન

૧૦. ૦૪-૦૭-૨૦૧૯     રથયાત્રા

૧૧. ૧૬-૦૭-૨૦૧૯      ગુરુ પૂર્ણિમા

૧૨. ૦૬-૦૮-૨૦૧૯       હિરોશિમા દિન

૧૩. ૦૭-૦૮-૨૦૧૯      ટાગોર પુણ્ય તિથિ

૧૪. ૧૧-૦૮-૨૦૧૯      પંડિત સુખલાલજી વ્યાખ્યાનમાળા 

૧૫. ૧૨-૦૮-૨૦૧૯      બકરી ઈદ

૧૬. ૧૫-૦૮-૨૦૧૯      સ્વાતંત્ર્ય દિન

૧૭. ૧૫-૦૮-૨૦૧૯      રક્ષા બંધન પર્વ

૧૮. ૨૯-૦૮-૨૦૧૯      દર્શક પુણ્યતિથિ- સ્વ.પૂ. શ્રી મનુભાઈ પંચોળી દર્શકસ્મારક વ્યાખ્યાન      

                                     અને પૂર્વ વિદ્યાર્થી સન્માન કાર્યક્રમ

૧૯. ૨૪-૦૮-૨૦૧૯     જન્માષ્ટમી

૨૦. ૩૦-૦૮-૨૦૧૯      સાંઢીડા-ભાદરવી અમાસનો મેળો

૨૧. ૦૫-૦૯-૨૦૧૯      શિક્ષકદિન- સ્વ. પૂ. મૂ.મો.ભટ્ટ વ્યાખ્યાનમાળા

૨૨. ૧૧-૦૯-૨૦૧૯      વિનોબા જયંતી

૨૩. ૧૦-૦૯-૨૦૧૯       મુહર્રમ

              ૨૪. ૦૧-૧૦-૨૦૧૯       ગ્રામ જીવનપદયાત્રા

૨૫. ૦૨-૧૦-૨૦૧૯      ગાંધી જયંતી

૨૬. ૧૫-૧૦-૨૦૧૯       શ્રી મનુભાઈ પંચોળી દર્શકજન્મદિન

૨૭. ૦૮-૧૦-૨૦૧૯      દશેરા

૨૮. ૨૧-૧૦-૨૦૧૯      શ્રી ન.પ્ર.બુચ જન્મદિન

૨૯. ૧૩-૧૦-૨૦૧૯      શરદ પૂર્ણિમા

૩૦. ૨૭-૧૦-૨૦૧૯      દિવાળી

૩૧. ૨૮-૧૦-૨૦૧૯      નૂતન વર્ષ

૩૨. ૨૯-૧૦-૨૦૧૯       ભાઈબીજ

૩૩. ૩૧-૧૦-૨૦૧૯      શ્રી મૂ.મો.ભટ્ટ પુણ્યતિથિ અને સરદાર જયંતી   

૩૪. ૧૧-૧૧-૨૦૧૯      પૂ. નાનાભાઈ ભટ્ટ જન્મદિન

૩૫. ૧૦-૧૧-૨૦૧૯      ઈદ--મિલાદ

૩૬. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯      સરદાર પુણ્યતિથિ

૩૭. ૨૧-૧૨-૨૦૧૯      વર્ષનો ટૂંકામાં ટૂંકો દિવસ

૩૮. ૨૩-૧૨-૨૦૨૦      વાર્ષિકોત્સવ અને સ્વ.પૂ. નાનાભાઈ ભટ્ટ સ્મા. વ્યાખ્યાનમાળા

૪૨. ૨૫-૧૨-૨૦૧૯      નાતાલ

૩૯. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯      પૂ. નાનાભાઈ ભટ્ટ પુણ્યતિથિ

૪૦. ૦૧-૦૧-૨૦૨૦      ખ્રિસ્તી નવું વર્ષ

૪૧. ૦૮-૦૧-૨૦૨૦      વિવેકાનંદ જયંતી

૪૩. ૦૯-૦૧-૨૦૨૦      શ્રી ન.પ્ર.બુચ પુણ્યતિથિ                   

૪૪. ૧૫-૦૧-૨૦૨૦      ઉત્તરાયણ-પતંગોત્સવ

૪૫. ૨૬-૦૧-૨૦૨૦      પ્રજાસત્તાકદિન- શ્રી રામભાઈ પટેલ વ્યાખ્યાન

૪૬. ૩૦-૦૧-૨૦૨૦      ગાંધીનિર્વાણ દિન-પ્રાત: પ્રાર્થના અને ગ્રામ સફાઈ

૪૭. ૨૧-૦૨-૨૦૨૦      મહાશિવરાત્રિ

૪૮. ૦૯-૦૩-૨૦૨૦      હોલિકાદહન

૪૯. ૧૦-૦૩-૨૦૨૦      ધૂળેટી

૫૦. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦      નાણાંકીય વર્ષનો છેલ્લો દિવસ- સ્ટોક-હિસાબો પૂરા કરવા/હનુમાન જયંતી

૫૧. ૦૧-૦૪-૨૦૨૦      નાણાંકીય વર્ષ શરૂ/બેંકમાં નાણાંકીય વ્યવહાર થઈ શકશે નહીં

૫૨. ૦૨-૦૪-૨૦૨૦      રામનવમી

૫૩. ૦૮-૦૪-૨૦૨૦    હનુમાન જયંતી

૫૪. ૧૪-૦૪-૨૦૨૦    આંબેડકર જયંતી

Copyrights © 2019 & All Rights Reserved by Lokbharti org. Visitor : 89361